EPDK para cezalarını arttırdı

EPDK para cezalarını arttırdı
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), enerji piyasasında 2012 yılında uygulanacak idari para cezalarını yeniden değerleme oranı çerçevesinde yüzde 10,26 oranında artırdı.

İHLAS SON DAKİKA - EPDK'nın, ''Petrol Piyasası Kanunun 19'uncu Maddesi Uyarınca 2012 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ'', ''Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılması ve Doğalgaz Piyasası Hakkında Kanunun 9'uncu Maddesi Uyarınca 2012 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ'', ''Elektrik Piyasası Kanunun 11'inci Maddesi Uyarınca 2012 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ'' ve ''Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 16'ıncı Maddesi Uyarınca 2012 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ''i, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Tebliğlerde, EPDK'nın 5326 sayılı Kabahatler Kanunu hükümlerine tabi olması dolayısıyla Kanunda ''İdari para cezaları her takvim yılı başından geçerli olmak üzere o yıl için 4 Ocak 1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunun mükerrer 298'inci maddesi hükümleri uyarınca tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanır. Bu suretle idari para cezasının hesabında bir Türk Lirasının küsuru dikkate alınmış. Bu fıkra hükmü, nispi nitelikteki idari para cezaları açısından uygulanmaz'' hükmünün yer aldığı hatırlatıldı.

Maliye Bakanlığı'nın da 2011 yılı yeniden değerleme oranını yüzde 10,26 olarak tespit ve ilan ettiği belirtilen tebliğlerde, enerji piyasasında uygulanacak para cezalarının da bu oranda artırılarak uygulanması gerektiği ifade edildi.

Buna göre, 1 Ocak 2011'den itibaren Elektrik Piyasası Kanunun 11'inci maddesine göre, EPDK tarafından istenilen bilgileri yanlış, eksik veya yanıltıcı olarak verenlere, talimat ve tebliğlere aykırı hareket edenlere 271 bin 851 lira, kanun hükümlerine ve çıkarılan yönetmelik, talimat ve tebliğlere aykırı hareket edenlere 339 bin 814 lira, lisans genel esasları ve yükümlülüklerinden herhangi birisinin yerine getirilmeyeceğinin saptanması halinde 407 bin 777 lira, lisans verilmesinde aranan şartlar konusunda, gerçek dışı belge sunulması veya yanıltıcı bilgi verilmesi veya lisans süresince lisans verilmesini etkileyecek lisans şartlarındaki değişikliklerin Kurula bildirilmemesi halinde 543 bin 703 lira, lisans süresi boyunca iştirak ilişkisi yasağına aykırı davranışta bulunulması halinde 611 bin 666 lira, piyasada lisans kapsamı dışında faaliyet gösterildiğinin saptanması halinde 679 bin 629 lira idari para cezası verilecek.

-Doğalgaz piyasası-

Elektrik Piyasası Kanunda Değişiklik Yapılması ve Doğalgaz Piyasası Hakkında Kanunun ilgili maddesine göre, eksik ve yanıltıcı bilgi verenlere, lisans veya sertifika genel esas ve yükümlülüklerinden herhangi birisini yerine getirmeyenlere 475 bin 741 lira, ilgili talimat ve tebliğlere aykırı hareket edenlere 407 bin 777 lira, lisans ve sertifika müracaatında gerçek dışı belge sunanlara iştirak ilişkisi yasağına aykırı davranışta bulunanlara 679 bin 629 lira, piyasada lisans kapsamı dışında faaliyet gösterenlere, lisans ve sertifikada aranan şartların baştan mevcut olmadığı saptananlara 815 bin 555 lira idari para cezası uygulanacak.

-Petrol ve LPG Piyasasında uygulanacak cezalar-

Petrol Piyasası Kanunun 19'uncu maddesine göre, lisans almadan lisansa tabi faaliyetlerde bulunanlara 815 bin 555 lira, lisans almadan hak konusu yapılan tesislerin yapımına veya işletimine başlanması ve bunlar üzerinde tasarruf hakkı doğuracak işlemlerin yapılması ve sahip olunan lisansın verdiği haklar dışında faaliyet gösterenlere 339 bin 814 lira, kanunun getirdiği diğer yükümlülüklere uymayanlara da bin 358 lira ile 67 bin 962 lira arasında idari para cezası verilecek.

LPG Piyasası Kanunun ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişik Yapılmasına Dair Kanunun ilgili maddesine göre de lisans almadan faaliyette bulunanlara 679 bin 629 lira, lisans almaksızın hak konusu yapılan tesislerin yapımına ve/veya işletimine başlanması ve bunlar üzerinde tasarruf hakkı doğuracak işlemleri yapanlara 339 bin 814 lira, bunları ihlal eden sorumlulara 67 bin 962 lira, iki kilogram üzeri tüp teslimini ve bağlantısını adrese yapmayan bayilere 134 lira, kanunun getirdiği diğer yükümlülüklere uymayanlara da bin 358 lira idari para cezası uygulanacak.


0 yorum:

Yorum Gönder

Twitter Delicious Facebook Digg Favorites More